1. ท่านสามารถติดต่อสอบถาม และสั่งซื้อสินค้าจาก ผู้ผลิตโดยตรง

2. ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
  
อาคาร 1 ชั้น 2  กรมส่งเสริมสหกรณ์
เลขที่ 12  ถ.กรุงเกษม  แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร  กทม. 10200

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 
0 2628 9018 ,0 2281 3095 ต่อ 202 ,205 
เบอร์โทรสาร 0 2628 9018 
Email : cpd_cbdo@cpd.go.th

 

 

 

 
     
 
     
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0 2280 7506, 0 2281 3095 ต่อ 157 มือถือ 06 2610 7842