ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวกล้องอินทรีย์ จาก โครงการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
น้ำข้าวกล้องงอก จาก บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
 
     
 
     
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0 2280 7506, 0 2281 3095 ต่อ 157 มือถือ 06 2610 7842