ข้าวหอมมะลิแดงอินทรย์ จาก โครงการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ข้าวไรซ์เบอรี่ จาก สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด
ข้าวกล้องสามสี จาก
 
     
 
     
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0 2280 7506, 0 2281 3095 ต่อ 157 มือถือ 06 2610 7842