ข้าว 3 สี ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้องอินทรย์ จาก โครงการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
น้ำข้าวกล้องงอก จาก บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
ข้าว 3 in 1 จาก สกก.กลุ่มอินทรีย์สุรินทร์

 
     
 
     
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0 2280 7506, 0 2281 3095 ต่อ 157 มือถือ 06 2610 7842