ข้าว 3 สี จาก สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด
ผัดหมี่โคราชพร้อมปรุง จาก สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด
ทองม้วน จาก สกต.บ้านพุแค
เครื่องดื่มสมุนไพร จาก
แยมดอยคำ จาก บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
กล้วยตากพลังแสงอาทิตย์ จาก กลุ่มกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ จ.พิษณุโลก
น้ำหวานดอกมะพร้าว จาก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมเสตย์ จ.สมุทรสงคราม
 
     
 
     
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
เลขที่ 12 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0 2280 7506, 0 2281 3095 ต่อ 157 มือถือ 06 2610 7842